Một khuôn mẫu hoặc bộ công cụ để đàm phán về cảnh đau buồn của tôi và làm thế nào để phát triển sau đó. Nghịch cảnh là giáo viên tốt nhất của bài học cuộc sống. Sự đau buồn khiến chúng ta tự mãn và buộc chúng ta phải đương đầu với thực tế một cách khó khăn. Đây là một thử nghiệm bằng lửa và liệu chúng ta có nổi lên và không bị tổn thương hay không phụ thuộc vào cách chúng ta phản ứng với sự mất mát cá nhân.