Làm cách nào để ẩn tiêu đề trang chủ trong WordPress?


Câu trả lời 1:

Có Bạn có thể Ẩn Tiêu đề Trang chủ trong trang web WordPress. Sau khi bạn chọn Chủ đề và Plugin trong trang web WordPress, bạn sẽ bắt đầu tùy chỉnh Trang web của mình.

Theo tùy chỉnh, bạn sẽ có tùy chọn. Chuyển đến phần Tiêu đề và bạn sẽ thấy Nhận dạng Trang web đi đến danh tính trang tùy chọn đó và bạn sẽ có các trường như tiêu đề trang web logo, khẩu hiệu, v.v.

Trong tiêu đề trang web trường, bạn có hai hộp kiểm như

Hiển thị tiêu đề trang web

Logo nội tuyến và tiêu đề trang web.

Bạn phải bỏ chọn hộp cho Tiêu đề trang web hiển thị thì Tiêu đề trang web của bạn sẽ không hiển thị trên Trang chủ.

Tóm lại làm theo các bước sau

Tùy chỉnh-> Tiêu đề-> Nhận dạng trang web-> Tiêu đề trang web-> bỏ chọn hộp cho Tiêu đề trang web hiển thị.